Főoldal » Archív » Lebuktak a többszörös visszaeső kaposhomoki tolvajok

 A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat két férfi ellen, akik koráb­ban is együtt követ­tek el vagyon elle­ni bűncselekményt.

A bará­ti viszony­ban álló vád­lot­tak 2019 janu­ár­já­ban egy a Kapos­vá­ri lakó­he­lyük­höz köze­li zse­li­ci falu­ba haj­tot­tak, mivel tud­ták, hogy az álta­luk kisze­melt ház­ban lakó sér­tett nincs ott­hon és a házá­ban nagyobb érté­kű ingó­sá­go­kat tart.  A kocsit az ingat­lan­tól 4 km-re leál­lí­tot­ták, majd a házat egy erdős-bozótos terü­le­ten keresz­tül köze­lí­tet­ték meg.

Míg társa figyelt, a csa­lá­di ház bejá­ra­ti ajta­ját befe­szít­ve a másik vád­lott az ingat­lan több helyi­sé­gét fel­for­gat­ta, mely­nek során a sér­tett éksze­re­it is meg­ta­lál­ta. A vád­lot­tak több, mint 1.000.000,- Ft érték­ben lop­tak el tár­gya­kat és kész­pénzt a sér­tet­től, a zsák­mány­ból pedig az éksze­rek egy részét már más­nap érté­ke­sí­tet­ték egy dom­bó­vá­ri zálogfiókban.

Az érté­ke­sí­tést köve­tő­en a nyo­mo­zó ható­ság elfog­ta az elkö­ve­tő­ket, az egyik vád­lott jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tak közül egyik­kel szem­ben 4 év 6 hóna­pi, míg tár­sá­val szem­ben 3 év 6 hóna­pi fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki, amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elismerik.