Főoldal » Hírek » Leesett a fémkosár a dolgozóval - fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség egy cég ügy­ve­ze­tő­jé­vel és egyik alkal­ma­zott­já­val szem­ben emelt vádat,  mert a mun­ka­vé­del­mi sza­bá­lyok meg­sze­gé­se miatt a magas­ba emelt fém­ko­sár­ral egyik mun­ka­tár­suk a beton­ra zuhant, és súlyos sérü­lést szen­ve­dett.

A vád­irat sze­rint a vil­lany­sze­re­lés­sel fog­lal­ko­zó cég 2020. augusz­tus 14-én, az ügy­ve­ze­tő veze­té­sé­vel és uta­sí­tá­sai alap­ján egy doro­gi telep­he­lyen erő­át­vé­te­li kábe­lek sze­re­lé­sét végez­te 6 m-es magas­ság­ban. A kábe­lek magas­ba tör­té­nő fel­eme­lé­sé­hez az ügy­ve­ze­tő és az irá­nyí­tá­sa alatt álló szak­mun­kás, vala­mint a segéd­mun­kás sér­tett egy tar­gon­cát vet­tek igény­be, amely­nek eme­lő­vil­lá­já­ra egy fém kosa­rat rög­zí­tet­tek.

A szak­mun­kás férfi a tar­gon­ca keze­lé­sé­hez szük­sé­ges jogo­sít­vánnyal, míg a tar­gon­ca sze­mély­eme­lés­re tanú­sít­vánnyal nem ren­del­ke­zett. A kosár­ban álló segéd­mun­kást és a rög­zí­te­ni kívánt kábelt a kol­lé­gá­ja a tar­gon­cát kezel­ve több­ször a magas­ba emel­te azért, hogy az ügy­ve­ze­tő a fel­emelt kábe­le­ket a magas­ban rög­zí­te­ni tudja. Az egyik eme­lés­nél mint­egy 2,5-3 méte­res magas­ság­ban a rako­mány­rög­zí­tő zsi­nór elsza­kadt, a kosa­rat a kábel súlya lehúz­ta, az meg­bil­lent és sér­tet­tel együtt az üzem­csar­nok beton pad­ló­za­tá­ra zuhant.

Az esés követ­kez­té­ben sér­tett­nek a bal olda­li ugró­csont­ja eltö­rött, és a kül­bo­ka felett lágy­rész sérü­lé­se kelet­ke­zett, amely sérü­lé­sek gyógy­tar­ta­ma 2-3 hónap.

Az ügyész­ség a mun­ka­vé­del­mi sza­bá­lyo­kat és az eme­lő­gép hasz­ná­la­tá­ra vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat meg­sze­gő ügy­ve­ze­tő­vel és a szak­mun­kás­sal szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot, amely­ben arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tők­kel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.