Főoldal » Hírek » Lefoglalt autót akart darabokban értékesíteni - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 36 éves etesi férfi ellen, aki a nyo­mo­zó ható­ság által lefog­lalt autót sze­rel­te szét, hogy fém­át­ve­vő tele­pen érté­ke­sít­se a részeit.

A férfi lakó­he­lyén 2021. júli­us 16. nap­ján rend­őri intéz­ke­dést foly­tat­tak le a Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei. Bűn­jel­ként – hely­ben­ha­gyás­sal – lefog­lal­ták az udva­ron álló sze­mély­gép­ko­csit, ennek során hét, jól lát­ha­tó helyen elhe­lye­zett, sor­szá­mo­zott, fel­tű­nő piros színű zár­cím­ké­vel is ellátták. 

2021. októ­ber 5-én a férfi a ható­sá­gi záró­cím­ké­ket letép­te, majd egy fej­szé­vel az ajtó­kat és a motor­ház­te­tőt eltá­vo­lí­tot­ta, a karosszé­ri­át meg­ron­gál­ta, ezután kiemel­te a motort és lesze­rel­te mind a négy abronccsal ellá­tott fel­nit. Az alkat­ré­sze­ket egy isme­rő­sé­vel elkezd­te bepa­kol­ni egy másik autó­ba, hogy lead­ja őket egy fém­hul­la­dék átve­vő tele­pen, de az egy lakos­sá­gi beje­len­tés­re a hely­szín­re érke­ző rend­őr­jár­őrök ebben megakadályozták.

Az ügyész­ség a fér­fit vég­re­haj­tás alól elvo­nás­sal elkö­ve­zett zár­tö­rés bűn­tet­té­vel vádol­ta meg, vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­va, hogy amennyi­ben a férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri bűnös­sé­gét, a bíró­ság vele szem­ben szab­jon ki 80 nap elzárást.

 Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.