Főoldal » Hírek » Legénybúcsút tartó társaságra támadtak a biztonsági őrök Siófokon - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a három biz­ton­sá­gi őrrel szem­ben, akik ahe­lyett, hogy meg­aka­dá­lyoz­ták volna a rend­bon­tást, maguk bán­tal­maz­tak több fér­fit a sió­fo­ki Pető­fi sétányon.

A vád sze­rint a legény­bú­csút tartó tár­sa­ság tag­jai 2020 augusz­tu­sá­ban az egyik sió­fo­ki szó­ra­ko­zó­he­lyen szó­vál­tás­ba keve­red­tek egy másik tár­sa­ság­gal, ezért a biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zó 54, 25 és 21 éves vád­lot­tak őket a nya­kuk­nál fogva – úgy­ne­ve­zett foj­tó­fo­gást alkal­maz­va – a sétányt hatá­ro­ló kor­don irá­nyá­ba vezet­ték, miköz­ben egyi­kü­ket a leg­idő­sebb biz­ton­sá­gi őr több­ször is megütötte.

Ezután az egyik fér­fit a vád­lot­tak olyan erő­vel lök­tek a kor­do­non kívül­re, hogy attól a föld­re esett, majd ugyan­ezt a fér­fit az egyik biz­ton­sá­gi őr le is fejel­te, ami­ért – az idő­köz­ben hely­szín­re érke­ző tár­sa­i­val együtt – a vád­lot­tak túl­zot­tan agresszív fel­lé­pé­sét szóvá tette. Az indu­la­tok vég­képp elsza­ba­dul­tak, ami­kor a leg­fi­a­ta­labb biz­ton­sá­gi őr az össze­tö­mö­rült legény­bú­csús tár­sa­sá­got meg­lök­te, az emi­att kiala­kult dula­ko­dás során vád­lot­tak az egyik fér­fit úgy meg­ütöt­ték és meg­lök­ték, hogy a föld­re esett és esz­mé­le­tét vesztette.

A vád­lot­ta­kat később a hely­szín­re érke­ző jár­őrök a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra elő­ál­lí­tot­ták, míg a föl­dön esz­mé­let­len álla­pot­ban fekvő fér­fi­hez – aki a bán­tal­ma­zás során nyolc napon belül gyó­gyu­ló fej­sé­rü­lé­se­ket és agy­ráz­kó­dást szen­ve­dett – a legény­bú­csún részt­ve­vő tár­sai men­tőt hívtak. 

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a leg­idő­sebb, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó, két fia­ta­labb tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A sétányt hatá­ro­ló kor­don­nál tör­tén­te­ket a tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.