Főoldal » Archív » Légfegyverrel lőtt gyerekekre egy férfi Tatabányán

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a 64 éves tata­bá­nyai fér­fi­vel szemben.

A három kis­fiú gyak­ran ját­szott a tata­bá­nyai laká­sok­hoz tar­to­zó garázs­sor tete­jén, azon­ban a férfi már több­ször rájuk szólt, hogy ne mász­kál­ja­nak ott.

A sér­tet­tek 2016. júli­us 22-én, a dél­utá­ni órák­ban ismé­tel­ten a garázs­sor tete­jén, illet­ve annak végén elhe­lyez­ke­dő, hasz­ná­la­ton kívü­li tető­té­ri helyi­ség­ben ját­szot­tak, amit a férfi szóvá tett. Mivel a gye­re­kek nem fogad­tak szót, ezért a férfi a gará­zsá­ból elő­vet­te a lég­fegy­ve­rét, a gyer­me­kek­től mint­egy 10 méter­re, a gará­zsá­nak tete­jén állva a fegy­ve­rét csat­tog­tat­ta, vala­mint a lég­fegy­ver­be rizs­sze­me­ket tölt­ve több alka­lom­mal a gye­re­kek irá­nyá­ba lőtt, azért, hogy rájuk ijesszen. A sér­tet­tek félel­mük­ben tele­fo­non beje­len­tést tet­tek a rend­őr­ség­re, és a kiér­ke­ző jár­őrök a fér­fit elfogták.

A férfi beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.