Főoldal » Archív » Legfőbb ügyészi jogorvoslati indítvány a kerületi bíróság végzésével szemben

A leg­főbb ügyész jog­or­vos­la­ti indít­vánnyal élt a tör­vé­nyes­ség érde­ké­ben a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság vég­zé­sé­vel szem­ben, amely elő­ze­tes dön­tés­ho­za­ta­li eljá­rást kez­de­mé­nye­zett az Euró­pai Unió Bíró­sá­gá­nál egy bün­te­tő ügyben. 

 A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság egy svéd állam­pol­gár ellen lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés vét­sé­ge miatt foly­tat bün­te­tő­el­já­rást a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta alapján.

A bíró­ság az eljá­rás fel­füg­gesz­té­se mel­lett három kér­dés­ben az Euró­pai Unió Bíró­sá­gá­nak elő­ze­tes dön­tés­ho­za­ta­li eljá­rá­sát kez­de­mé­nyez­te. Az első kér­dés a tol­má­cso­lás­sal össze­füg­gés­ben a ter­helt­tel szem­be­ni tisz­tes­sé­ges eljá­rás fel­té­te­le­i­re, a máso­dik az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal elnö­ké­nek a bíró­sá­gi veze­tői pályá­za­tok elbí­rá­lá­sá­val kap­cso­la­tos gya­kor­la­tá­ra, a har­ma­dik pedig a bírák java­dal­ma­zá­sá­ra vonatkozott.

Az Euró­pai Unió műkö­dé­sé­ről szóló szer­ző­dés 267. cikke sze­rint az unió bíró­sá­ga elő­ze­tes dön­tés meg­ho­za­ta­lá­ra a szer­ző­dé­sek értel­me­zé­se és az uniós intéz­mé­nyek, szer­vek, vagy hiva­ta­lok jogi aktu­sa­i­nak érvé­nyes­sé­ge és értel­me­zé­se kér­dé­sé­ben ren­del­ke­zik hatáskörrel.

Nincs helye elő­ze­tes dön­tés­ho­za­ta­li eljá­rás kez­de­mé­nye­zé­sé­nek, ha nem a közös­sé­gi jog értel­me­zé­sét, vagy annak meg­ál­la­pí­tá­sát kérik, hogy az irány­adó magyar jog nem felel meg a közös­sé­gi jog által védett alap­el­vek­nek. Nem lehet elő­ze­tes dön­tés­ho­za­ta­li eljá­rást kez­de­mé­nyez­ni akkor sem, ha a fel­me­rült kér­dés az ügy szem­pont­já­ból nem rele­váns, a folya­mat­ban lévő ügy kime­ne­te­lét nem érinti.

A leg­főbb ügyész indít­vá­nya meg­ál­la­pít­ja, hogy a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság által fel­tett máso­dik és har­ma­dik kér­dés nem felel meg a fenti tar­tal­mi köve­tel­mé­nyek­nek, az első kér­dést ille­tő­en pedig a tol­má­cso­lás­sal össze­füg­gés­ben nem merült fel olyan prob­lé­ma, amely elő­ze­tes dön­tés­ho­za­talt igé­nyel­ne, ráadá­sul az erre vonat­ko­zó indít­ványt elő­ter­jesz­tő ügy­véd nem volt jogo­sult ennek megtételére.

Mind­er­re figye­lem­mel a leg­főbb ügyész indít­vá­nyoz­ta a Kúri­á­nak annak meg­ál­la­pí­tá­sát, hogy a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság vég­zé­se törvénysértő.