Főoldal » Archív » Légpisztollyal raboltak ki időseket

Az ügy fővád­lott­ja 2012. augusz­tus 11-én a buda­pes­ti XIV. kerü­le­ti laká­sá­ban egy 93 éves, pár nap­pal később pedig – szin­tén a XIV. kerü­le­ti ott­ho­ná­ban - egy 79 éves nőt táma­dott meg azért, hogy az érté­ke­i­ket meg­sze­rez­ze. A férfi mind­két táma­dás során egy lég­pisz­tolyt tar­tott az idős sér­tet­tek fejé­hez, fel­szó­lít­va őket az érté­ke­ik átadá­sá­ra. Az előre meg­be­szélt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét az I. rendű vád­lott két társa figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta. A Fővá­ro­si Főügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - lég­pisz­tollyal rabol­tak ki időseket