Főoldal » Hírek » Légpuskával lőtt le egy fokozottan védett nagy kócsagot - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy tisza­kécs­kei hal­ne­vel­de drót­ke­rí­té­sé­be beakadt nagy kócsa­got a nála lévő lég­pus­ká­val több lövés­sel lelőtte.

A vád­irat sze­rint a hely­bé­li férfi egy tisza­kécs­kei hal­ne­vel­dé­ben dol­go­zott. Azért, hogy a hal­iva­dé­ko­kat elpusz­tí­tó béká­kat elri­aszt­has­sa, mun­ká­já­hoz egy lég­pus­kát is kapott. 2022. május 31. nap­ján a vád­lott ész­lel­te, hogy a hal­ne­vel­dét körül­ve­vő drót­há­ló­ba beakadt egy nagy kócsag. A mada­rat meg­kí­sé­rel­te kisza­ba­dí­ta­ni, de mivel az nem sike­rült, a nála lévő lég­pus­ká­val az állat tes­té­re több lövést adott le, ami­től az állat elpusztult.

A férfi által lelőtt nagy kócsag foko­zot­tan védett állat, annak ter­mé­szet­vé­del­mi érté­két a jog­sza­bály 100.000 forint­ban hatá­roz­za meg.

A vád­lott az állat lelö­vé­sé­vel meg­szeg­te a ter­mé­szet védel­mé­ről szóló tör­vény ren­del­ke­zé­se­it, amely­nek értel­mé­ben tilos a védett állat­fa­jok egye­dé­nek zava­rá­sa, káro­sí­tá­sa, kín­zá­sa, elpusztítása.

Az ügyész­ség a fér­fit ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.