Főoldal » Hírek » Légpuskával lőtt rá a szomszéd macskájára - fotóval - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két vitat­ko­zó szom­széd ellen.

A vád­irat sze­rint 2022. augusz­tus 20-án,  dél­előtt, az idő­sebb férfi a deb­re­ce­ni ott­ho­ná­nak udva­rán tar­tóz­ko­dott, ami­kor a tel­kén ész­re­vet­te a szom­széd macs­ká­ját. A férfi magá­hoz vette a lég­pus­ká­ját és rálőtt az állat­ra, amit elta­lált, a löve­dék a comb­csont mögött hatolt a macs­ka tes­té­be. Az állat a lövés után elsza­ladt, de gaz­dá­ja nem sok­kal később ész­lel­te, hogy a házi ked­ven­cét meg­lőt­ték, ezért átment a szom­széd­já­nak háza elé és kér­dő­re vonta a fér­fit, hogy ő adta-e le a lövést. Az elkö­ve­tő elis­mer­te tet­tét, ami miatt a két férfi vesze­ked­ni kez­dett, majd a vita hevé­ben pofon ütöt­ték egymást.

A fér­fi­ak kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az azt ész­le­lők­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

A meg­sé­rült macs­ka orvo­si ellá­tás­ra szo­rult, amely során a löve­dé­ket eltá­vo­lí­tot­ták tes­té­ből. Az állat fel­épült, ugyan­ak­kor a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sa során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az idő­sebb vád­lott maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az állat mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát, vagy pusz­tu­lá­sát okozza.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tü­ket beis­me­rő elkö­ve­tő­ket társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett garáz­da­ság vét­sé­gé­vel, az idő­sebb fér­fit továb­bá állat­kín­zás vét­sé­gé­vel vádolja.

Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben az idő­sebb vád­lott ellen fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki, az állat tulaj­do­no­sát intéz­ke­dés­ként bocsás­sa pró­bá­ra, továb­bá az elkö­ve­tés­hez esz­kö­zül hasz­nált lég­pus­kát és az elhasz­nált löve­dé­ket koboz­za el.

A fény­ké­pen a meg­lőtt állat­ról készült rönt­gen­fel­vé­tel látható.