Főoldal » Hírek » Légzsák helyén csempészte a kokaint - fotókkal - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki gép­ko­csi­já­val kül­föld­ről csem­pé­szett be kábítószert.

A vád sze­rint a pécsi férfi 2021-ben a sze­mély­gép­ko­csit oly módon ala­kí­tot­ta át, hogy utas­ol­da­li lég­zsák­ját kisze­rel­te azért, hogy a lég­zsák helyén maradt üreg­ben kábí­tó­szert lehes­sen elrej­te­ni. 2021 szep­tem­be­ré­ben a férfi kül­föld­re uta­zott a gép­ko­csi­val azért, hogy kábí­tó­szert hoz­zon be az országba.

A vád­lott a kül­föl­dön vásá­rolt kábí­tó­szert 4 db zok­ni­ba rakta, majd azo­kat az autó­ban a lég­zsák helyén kiala­kí­tott üreg­ben rej­tet­te el. A férfi két nap­pal később vissza­ér­ke­zett Magyar­or­szág­ra az autó­ban elrej­tett kábí­tó­szer­rel, majd őt a rend­őrök Pécsett iga­zol­tat­ták, és a kábí­tó­szert megtalálták.

A beho­zott koka­in és amfe­ta­min mennyi­sé­ge a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­get eléri, ezért az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye az ország terü­le­té­re beho­za­tal­lal elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás minő­sí­tett ese­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely­nek bün­te­té­si téte­le 5 évtől 15 évig ter­je­dő szabadságvesztés.