Főoldal » Archív » Leitatta, majd kifosztotta ismerősét

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy csö­kö­lyi fér­fit, aki távo­li isme­rő­sét leitat­ta azért, hogy az érté­ke­it megszerezze.

2016. októ­ber 24. nap­ján a kapos­vá­ri távol­sá­gi busz­pá­lya­ud­va­ron a vád­lott az egyéb­ként is ittas sér­tet­tet tovább itat­ta, mert elha­tá­roz­ta, hogy elve­szi a pén­zét. A késő esti órák­ban a sér­tett laká­sá­ra men­tek, ahol a vád­lott kihasz­nál­va, hogy az erő­sen ittas sér­tett elaludt, elvet­te a pén­zét, mobil­te­le­fon­ja­it, sze­mé­lyi okmá­nya­it, bank­kár­tyá­ját és cipő­jét, mind­össze­sen 32.000,-Ft értékben.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után rövid idő­vel a rend­őrök a vád­lot­tat iga­zol­tat­ták és a sér­tett érté­ke­it tőle lefoglalták.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben 2 év 8 hónap vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést és 3 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki, vala­mint elren­del­te egy koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is. Az ügyész súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.