Főoldal » Archív » Leitatták, bedrogozták, megverték, majd kirabolták vendégüket a fiatalok

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség emelt vádat azzal a két fia­tal­ko­rú­val szem­ben, akik tavaly télen dön­töt­tek úgy, hogy - saját sza­va­ik sze­rint - „lehúz­zák” egy isme­rő­sü­ket Dor­mán­don. Az ügy III. rendű vád­lott­ja az az idő­sebb nő, aki a cse­lek­mény során hasz­nált dro­got elad­ta nekik.

Kará­csony előtt néhány nap­pal a II. rendű vád­lott, egy 17 éves lány a falu­ba hívta mis­kol­ci isme­rő­sét, a sér­tet­tet azzal, hogy sze­ret­ne vele együtt szó­ra­koz­ni. A fia­tal­em­ber meg­ér­ke­zé­sét köve­tő­en csat­la­ko­zott hoz­zá­juk a 15 éves I. rendű vád­lott is, így a dél­utá­ni órák­ban hár­mas­ban men­tek el a tele­pü­lé­sen lévő dohány­bolt­ba, ahol két liter bort vásá­rol­tak. Ezután a III. rendű vád­lott­hoz veze­tett az útjuk, tőle három cso­mag, új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő, kábí­tó hatá­sú szert vet­tek. Az alko­hol­lal és a drog­gal fel­sze­rel­kez­ve a fia­ta­lok a lány nagy­ma­má­já­nak lakat­lan házá­ba men­tek, ahol ita­loz­tak, és orron át fel­szip­pan­tot­ták port. Ami­kor ven­dég­lá­tói lát­ták, hogy a sér­tett az alko­hol­tól és a bódí­tó hatá­sú anyag­tól elká­bult, a fiú fel­szó­lí­tot­ta, hogy adja át nekik az érté­ke­it, majd - miu­tán a sér­tett ezt meg­ta­gad­ta - előbb meg­ölés­sel fenye­get­te, azután a szé­ké­vel együtt hát­ra­lök­te a fia­tal­em­bert, ráült, és ököl­lel ütöt­te a fejét. Ezalatt a lány rug­dos­ta a föl­dön maga­te­he­tet­le­nül fekvő embert, aki­től elvet­ték a mobil­te­le­fon­ját, vala­mint 2.000 Ft kész­pén­zét. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben agy­ráz­kó­dást és zúzó­dá­so­kat szen­ve­dett. Ami­kor kicsit job­ban lett, az I. rendű vád­lott kikí­sér­te őt a busz­meg­ál­ló­ba, és még pénzt is adott neki, hogy haza tud­jon menni. A mobil­te­le­font és elra­bolt kész­pén­zé­nek nagyobb részét a sér­tett azon­ban később sem kapta vissza.

A járá­si ügyész­ség a két fia­tal­ko­rút rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, míg a nekik kábí­tó hatá­sú anya­got eladó III. rendű vád­lot­tat cse­kély mennyi­sé­gű, átadás­sal elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádolja.

Az ügyész­ség mind­két, a cse­lek­mény óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, továb­bá arra, hogy a bíró­ság ren­del­jen el velük szem­ben rész­le­ges vagyon­el­kob­zást. Az ügy III. rendű vád­lott­já­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügyészség.