Főoldal » Archív » Lejárt szavatosságú élelmiszereket vitt újra piacra egy bűnszervezet

A Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett rossz minő­sé­gű ter­mék for­ga­lom­ba hoza­ta­lá­nak bűn­tet­te, hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat 19 vád­lot­tal – köz­tük négy rend­őr­rel és egy állat­or­vos­sal – szem­ben, akik egy Pest megyei élel­mi­szer meg­sem­mi­sí­tés­sel fog­lal­ko­zó cég­hez szál­lí­tott ter­mé­kek nagy­üze­mi mér­té­kű átcso­ma­go­lá­sá­ban és ismé­telt for­ga­lom­ba hoza­ta­lá­ban vet­tek részt.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye