Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Leköpte és megütötte a szociális munkást – fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki rátá­madt a nap­pa­li mele­ge­dő egyik dolgozójára.

A vád sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi 2022 októ­be­ré­ben egy kapos­vá­ri szo­ci­á­lis intéz­mény­ben tar­tóz­ko­dott, ami­kor meg­hal­lot­ta, hogy az egyik idős ellá­tott azt közöl­te a szo­ci­á­lis mun­kás­sal, hogy a vád­lott ellop­ta a kávé­ját. A férfi ettől rend­kí­vül indu­la­tos­sá vált, és a lopást tagad­va han­go­san kia­bál­ni kez­dett, mely­re tekin­tet­tel a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sü­lő sér­tett fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja el az intézményt.

A férfi ennek lát­szó­lag ele­get tett, azon­ban nem sok­kal később enge­dély nél­kül vissza­tért a mele­ge­dő­be, és újfent vesze­ked­ni kez­dett az őt lopás­sal vádo­ló sze­méllyel. Miu­tán az ott dol­go­zó nő ismé­tel­ten fel­szó­lí­tot­ta az intéz­mény elha­gyá­sá­ra, a vád­lott a távo­zá­sa során előbb az arcán leköp­te, majd ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tet­tet, kife­lé menet pedig még az ajtó­ba is beleütött.

Miu­tán a mele­ge­dő mun­ka­tár­sai beje­len­tést tet­tek a rend­őr­ség­re, a kapos­vá­ri nyo­mo­zók alig egy órán belül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet a mele­ge­dő­ben fel­sze­relt biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.