Főoldal » Archív » Leköpte, meglökte, és megrúgta az ellenőrt egy férfi Tatabányán

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 23 éves tata­bá­nyai fér­fi­vel szem­ben, aki bán­tal­maz­ta az intéz­ke­dő jegyellenőrt.

A férfi az édes­ap­já­val együtt 2017. janu­ár 23-án menet­jegy nél­kül uta­zott a sze­mély­vo­na­ton. A jegy­vizs­gá­ló nő az ellen­őr­zés során fel­szó­lí­tot­ta az édes­apát arra, hogy fizes­sen pót­dí­jat vagy száll­jon le a vonat­ról. A férfi a beszél­ge­tést hall­va szid­ta a nőt, aki leszállt a vonat­ról, és jelez­te, hogy a vonat nem mehet tovább. A férfi ész­lel­te, hogy a vonat nem indul el, ezért az apjá­val együtt leszállt a vonat­ról, köz­ben leköp­te a nőt, két kéz­zel meg­ra­gad­ta a ruhá­za­tát, majd neki­lök­te őt a vonat olda­lá­nak. A férfi ezt köve­tő­en meg­rúg­ta a sér­tett jobb és bal comb­ját. A bán­tal­ma­zás­nak az vetett véget, hogy az édes­apa elhúz­ta a fiát a sér­tet­től, illet­ve a moz­dony­ve­ze­tő közöl­te, hogy rend­őri intéz­ke­dést kért, ezért a férfi elmenekült.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben sérü­lé­se nem keletkezett.

A férfi már volt bün­tet­ve, ezért vele szem­ben a járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.