Főoldal » Hírek » Leköpte, megütötte, megrúgta a buszsofőrt - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a kerék­pá­ros fér­fi­val szem­ben, aki­nek a busz­so­főr­rel szem­be­ni erő­sza­kos cse­lek­mé­nyét menet­rög­zí­tő kame­ra vette fel.

A vád­irat sze­rint a kerék­pá­ros férfi és az autó­busz 2021. júni­us 4-én ugyan­azon az útvo­na­lon haladt Esz­ter­gom bel­vá­ro­sá­ban,  a bicik­lis férfi és a busz­so­főr között nézet­el­té­rés ala­kult ki.

A busz­so­főr az autó­busszal fél­re­állt, a busz­ból kiszállt, és a jár­dán vára­ko­zott. A kerék­pá­ros férfi elha­ladt a busz mel­lett, majd meg­állt és a jár­dán vissza­ment a busz­so­főr­höz, akit szó­vál­tás köz­ben elő­ször lekö­pött, majd a kerék­pár­ját nagy erő­vel szem­ből neki­tol­ta. Ezután az elkö­ve­tő ököl­lel több­ször meg­ütöt­te és meg­rúg­ta a buszsofőrt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.