Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Lelkészt zaklatott szerelmével egy férfi

A lel­kész­nő hiva­tá­sá­ból adó­dó­an talál­ko­zott a vád­lot­tal, de a férfi szo­ro­sabb, sze­mé­lyes kap­cso­lat irá­nyá­ba akar­ta terel­ni a beszél­ge­té­se­ket. Ami­kor a lel­kész­nő ezt hatá­ro­zot­tan és fél­re­ért­he­tet­le­nül eluta­sí­tot­ta, a zak­la­tó figyel­ni kezd­te, kiles­te lakó­he­lyét, fel­ku­tat­ta az autó­ját és megfenyegette.
A lel­kész­nő a férfi rend­sze­res, a min­den­na­pok­ba folya­ma­to­san befér­kő­ző visel­ke­dé­se miatt a rend­őr­ség­hez for­dult segít­sé­gért, fel­je­len­tést tett. A befe­je­zett nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként zak­la­tás vét­sé­ge miatt került sor vád­eme­lés­re a fér­fi­val szemben.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye