Főoldal » Hírek » Lelökte a lépcsőn az édesanyját az ittas vádlott - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotóval

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 28 éves csur­gói fér­fi­val szem­ben, aki egy vita hevé­ben súlyos sérü­lést okoz­va bán­tal­maz­ta édesanyját.

A vád­lott 46 éves édes­any­já­val és kis­ko­rú test­vé­ré­vel élt együtt egy csur­gói ház­ban, azon­ban édes­any­já­val hosszabb ideje meg­rom­lott a kap­cso­la­ta, és közöt­tük egyre gyak­rab­ban for­dul­tak elő veszekedések.

A férfi 2020 júli­u­sá­ban ittas álla­pot­ban ismét össze­szó­lal­ko­zott a sér­tet­tel, majd egy köze­li szó­ra­ko­zó­hely­re ment, ahol tovább foly­tat­ta az ita­lo­zást. A vád­lott a szó­ra­ko­zó­hely­ről haza­ér­ve egyre indu­la­to­sabb lett édes­any­já­val, majd a neki hát­tal álló sér­tet­tet elkezd­te a bejá­ra­ti ajtó felé taszi­gál­ni. A vád­lott az ajtó­hoz érve hátul­ról egy nagyot lökött az édes­any­ján, aki ennek követ­kez­té­ben legu­rult a lép­csőn úgy, hogy az esést a jobb kezé­vel igye­ke­zett tompítani.

A férfi azon­ban még ekkor sem hagyott fel az asszony bán­tal­ma­zá­sá­val, aki­nek a fejét a ház­fal­hoz verte, illet­ve ököl­lel is arcon ütöt­te, majd távo­zott ott­hon­ról. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket, így töb­bek között a jobb csuk­ló­já­nak töré­sét szen­ved­te el.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­kép a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készült.