Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Lemondta a vállalt munkát, ezért a vádlott eltörte az orrát- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 49 éves bar­csi fér­fi­val szem­ben, aki egy vissza­mon­dott munka miatt bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet.

A bün­te­tett elő­éle­tű – fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt álló – vád­lott 2020 júli­u­sá­ban meg­ál­la­po­dott a sér­tet­tel abban, hogy a sér­tett nála más­nap alkal­mi fuvart végez­zen. Mivel a sér­tett még aznap kapott egy ked­ve­zőbb aján­la­tot, fel­hív­ta a vád­lot­tat és lemond­ta a mun­kát.

A vád­lott ettől indu­lat­ba jött és azon­nal a sér­tett lakó­he­lyé­re haj­tott azért, hogy fele­lős­ség­re vonja, de nem talál­ta ott­hon, viszont meg­tud­ta, hogy egy köze­li falu­ban tar­tóz­ko­dik.

A vád­lott ezután a falu felé vette az irányt, és útköz­ben meg­lát­ta a vele szem­ben köz­le­ke­dő sér­tett autó­ját, akire rávil­lan­tott, így mind­ket­ten meg­áll­tak az út szé­lén. A vád­lott ekkor oda­lé­pett a másik férfi autó­já­hoz, majd anél­kül, hogy a sér­tet­tel bár­mit érdem­ben beszélt volna, arcon fejel­te a sér­tet­tet, utána pedig leg­alább öt alka­lom­mal ököl­lel is meg­ütöt­te. A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a fején több sérü­lé­se is kelet­ke­zett, töb­bek között eltö­rött az orr­csont­ja is.

A Bar­csi Járás­bí­ró­ság íté­le­té­ben az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, aki­vel szem­ben 1 év 10 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést és 2 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki, vala­mint elren­del­te a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát is.