Főoldal » Archív » Lesből támadt áldozataira az öttagú rablóbanda - teherautó vásárlás ürügyével csalták a támadás helyszínére a sértetteket

 A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy hajó­si fér­fi­vel és négy tár­sá­val szem­ben, akik teher­gép­ko­csi eladás­ra hivat­koz­va egy erdős, lakat­lan hely­re csal­ták két áldo­za­tu­kat, majd les­ből, maszk­ban rájuk támad­va kira­bol­ták őket.

A 46 éves hajó­si férfi és 21 éves veje, továb­bá 22, 25 és 31 éves tár­sa­ik vala­mennyi­en hoz­zá­tar­to­zói egy­más­nak. Egyi­kük hasz­nált teher­gép­ko­csik adás­vé­te­le kap­csán ismer­te meg a Buda­pes­ten élő nigé­ri­ai állam­pol­gár­sá­gú sér­tet­tet, aki­ről tudta, hogy az üzle­tek lebo­nyo­lí­tá­sá­nál nagyobb össze­gű kész­pénzt szo­kott magá­nál tar­ta­ni.

2016 ele­jén a vád­lot­tak nehéz anya­gi hely­zet­be kerül­tek, ezért kidol­goz­tak egy rész­le­tes ter­vet, amellyel a sér­tet­től több mil­lió forint kész­pénz meg­szer­zé­sét remél­ték. Ter­vük­nek meg­fe­le­lő­en 2016. feb­ru­ár 29-én a nigé­ri­ai fér­fit teher­gép­ko­csi eladás ürü­gyén Kis­kun­maj­sa kül­te­rü­le­té­re csal­ták, ahova azon­ban a sér­tett egy barát­já­val együtt ment el. A talál­ko­zó hely­szí­né­ről a sér­tet­tek az „eladó” jár­mű­vét követ­ve indul­tak tovább a teher­gép­ko­csi állí­tó­la­gos átadá­sá­nak hely­szí­né­re. Annak érde­ké­ben, hogy a rend­szám alap­ján az eladó­ként eljá­ró I. rendű vád­lott autó­ja ne legyen utóbb beazo­no­sít­ha­tó, a rend­szá­mon a „C” betűt „O” betű­re fes­tet­te át.

Egy erdős, lakat­lan terü­le­ten az eladó és a sér­tet­tek meg­áll­tak, ahol már a másik négy vád­lott elrej­tőz­ve, maszk­ban, fegy­ver­rel, kés­sel és bot­tal vára­ko­zott. A vád­lot­tak les­ből a sér­tet­tek­re támad­tak, gép­ko­csi­ju­kat kör­be­vet­ték és a pén­zü­ket köve­tel­ve meg­fe­nye­get­ték őket. Az egyik sér­tet­től 670.000,- Ft kész­pénzt és a GPS-ét, a másik sér­tet­től mint­egy 1.100.000,- Ft kész­pénzt, tab­let gépét, mobil­te­le­fon­ját és a jármű indí­tó­kul­csát vet­ték el a vád­lot­tak, akik ráadá­sul a sér­tet­tek kezét gyors­kö­tö­ző­vel össze­kö­töt­ték, mielőtt a hely­szín­ről elme­ne­kül­tek.

Az ügyész­ség az öt fér­fit két­rend­be­li fegy­ve­re­sen, cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely öttől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Egyi­kük­nek ezen felül egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt is felel­nie kell.

A bűn­ban­da négy tagja bün­te­tett elő­éle­tű, egyi­kük külö­nös vissza­eső­nek szá­mít. Az ügyész­ség mind­annyi­uk­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.

A vád­lot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a tár­gya­lást, bűnös­sé­gük­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.