Főoldal » Hírek » Leszorította testvérét az ágyra - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly tavasszal úgy leszo­rí­tot­ta a test­vé­rét az ágyra, hogy a sér­tett soro­za­tos bor­da­tö­rést szenvedett. 

A vád­lott és test­vé­re - a sér­tett - együtt éltek egy esz­ter­go­mi csa­lá­di ház­ban. A sér­tett­ről men­tá­lis beteg­sé­ge miatt a vád­lott gon­dos­ko­dott. 2020. év tava­szán a sér­tett ide­ges lett, a vád­lott nem tudta meg­nyug­tat­ni, ezért lelök­te az ágyra, majd tel­jes tes­té­vel ráfe­küdt, és a mell­ka­sát össze­nyom­va lent tar­tot­ta. A sér­tett a leszo­rí­tás követ­kez­té­ben több­szö­rös bor­da­tö­ré­sét szen­ve­dett el, orvo­si segít­sé­get azon­ban nem kért.

A sér­tett 2020. már­ci­us 11-én, az esz­ter­go­mi ott­ho­ná­ban ismé­tel­ten ide­ges lett, a szoba ajta­ját csap­kod­ta, kezé­vel a falat ütöt­te, és isme­ret­len körül­mé­nyek között orr­csont­tö­rés­sel járó sérü­lést szen­ve­dett. A férfi - miu­tán ész­lel­te, hogy a sér­tett maga­te­he­tet­le­nül a föl­dön fek­szik -, men­tőt hívott, azon­ban a test­vé­re éle­tét már nem lehe­tett meg­men­te­ni, a hely­szí­nen meghalt.

A vád­lott által oko­zott bor­da­tö­ré­sek, azok ellá­tat­lan­sá­ga miatt kiala­kult kerin­gé­si, lég­zé­si elég­te­len­ség okán a kóro­san leso­vá­nyo­dott, legyen­gült sér­tett halál­hoz vezet­tek. Az orr­csont­tö­rés álla­pot­rosszab­bí­tó hatás­sal bírt.

Az ügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben és a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.