Főoldal » Hírek » Leszúrta a vele közös rendezvényen résztvevő férfit

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2019. júni­us 2-án, Nádasd­la­dány­ban halál­ra késel­te a sértettet. 

A vád­irat sze­rint a ter­helt és a sér­tett haj­nal­ban, a nyil­vá­nos kerti ren­dez­vé­nyen szó­vál­tás­ba keve­re­dett, bán­tal­maz­ták egy­mást, ezért a biz­ton­sá­gi sze­mély­zet eltá­vo­lí­tot­ta őket a hely­szín­ről.

A pro­vo­ká­ló vád­lott a fér­fit vere­ke­dés­re szó­lí­tot­ta fel, majd ami­kor a sér­tett barát­ja őt arcon ütöt­te, a hely­szín­ről elfu­tott. A sér­tett utána sza­ladt, azon­ban őt ter­helt zseb­kés­sel mell­ka­son, vala­mint hason szúr­ta. A sér­tett az egyik isme­rő­sé­től segít­sé­get kért, aki érte­sí­tet­te a men­tő­szol­gá­la­tot, azon­ban a férfi olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re meghalt.

A Fejér Megyei Főügyész­ség a vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást indítványozott.