Főoldal » Archív » Letartóztatás a keceli kábítószer-ültetvény ügyében

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak az 57 éves szent­end­rei fér­fi­nak és 56 éves buda­pes­ti nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik egy kece­li ház­ban jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert termesztettek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a kábítószer-ültetvényt rejtő ingat­lant kizá­ró­lag a férfi és bűn­tár­sa hasz­nál­ták. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság és a Kis­kő­rö­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói 2020. feb­ru­ár 1-én szem­lét tar­tot­tak a kece­li ház­ban, ami­nek során a szu­te­rén­ben meg­ta­lál­tak és lefog­lal­tak 451 tő kan­na­bisz növényt, ame­lye­ket a férfi és a nő ter­mesz­tet­tek. A rend­őrök ezen kívül lefog­lal­tak még közel 1.300 gramm szá­rí­tott, zsák­ba cso­ma­golt növé­nyi tör­me­lé­ket is. Az elő­ze­tes ada­tok sze­rint az ingat­la­non talált kábí­tó­szer ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

Az intéz­ke­dő rend­őrök a drog­ter­mesz­tő „párost” 2020. feb­ru­ár 1-én őri­zet­be vet­ték,  jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták, majd kez­de­mé­nyez­ték a letartóztatásukat.

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség 2020. feb­ru­ár 3-án indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát, ugyan­is a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt – 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés - tar­ta­ni kell attól, hogy a ható­sá­gok elől meg­szök­né­nek, elrej­tőz­né­nek. Meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő ezen kívül az is, hogy az eljá­rás részt­ve­vő­i­nek a befo­lyá­so­lá­sá­val, meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, illet­ve tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök meg­sem­mi­sí­té­sé­vel, elrej­té­sé­vel veszé­lyez­tet­nék a bizo­nyí­tást. A bün­te­tett elő­éle­tű, kábí­tó­sze­res bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már két­szer elítélt férfi ese­té­ben pedig a bűn­is­mét­lés veszé­lye is a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indokolja.

A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon az ügyész­ség indo­ka­i­val egyet­ért­ve elren­del­te mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság dön­té­sét a férfi tudo­má­sul vette, míg a nő és védő­je fellebbeztek.