Főoldal » Hírek » Letartóztatás alatt a 29 szírt szállító magyar embercsempész- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye-rendőrségi fotóval

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta   annak   a  fér­fi­nak  a  letar­tóz­ta­tá­sát,  aki  2020.  decem­ber 1-jén 29 kül­föl­di­nek nyúj­tott segít­sé­get az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­hez.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott azért, hogy a Magyar­or­szág terü­le­té­re ille­gá­li­san érke­ző kül­föl­di­ek­nek az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­hez segít­sé­get nyújt­son, egy teher­gép­jár­mű­be isme­ret­len helyen fel­vet­te azt a 29 szír állam­pol­gárt -köz­tük két gyermeket- akik isme­ret­len sze­méllyel meg­ál­la­pod­tak abban, hogy őket fejen­ként 2000-5000 euro­ért Auszt­ri­á­ba eljut­tat­ja.

A gya­nú­sí­tot­tat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság jár­őrei az M7-es autó­pá­lyán ellen­őriz­ték, így cse­lek­mé­nye lelep­le­ző­dött. A férfi az őt iga­zol­ta­tó rend­őrök­nek egy hamis veze­tői enge­délyt adott át, a gya­nú­sí­tott veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zett.

A ter­helt bün­te­tett elő­éle­tű, ese­té­ben a bűn­is­mét­lés, vala­mint a cse­lek­mény tár­gyi súlyá­ra figye­lem­mel a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye is fenn­áll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés ellen a ter­helt és védő­je fel­leb­bez­tek.

A rend­őr­ség kép­fel­vé­telt is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszt-fogtak-el-a-rendorok-az-m7-es