Főoldal » Hírek » Letartóztatás alatt a kilenc külföldi állampolgárt csempésző szerb férfi- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint kilenc, Magyar­or­szág terü­le­tén ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó szír állam­pol­gár­nak nyúj­tott segít­sé­get az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott 2021. janu­ár 8-át meg­elő­ző­en kilenc szír állam­pol­gárt vett fel egy gép­ko­csi­ba azért, hogy őket anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben az oszt­rák határ­hoz szállítsa.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság jár­őrei a mene­kül­te­ket szál­lí­tó autót az M1-es autó­pá­lya 43-as kilo­mé­te­ré­nél ellen­őriz­ték, így a bűn­cse­lek­ményt leleplezték.

A ter­helt magyar­or­szá­gi lakó­hellyel nem ren­del­ke­zik, ala­po­san fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bün­te­tő­el­já­rás során elér­he­tet­len­né válna, vonat­ko­zá­sá­ban a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát, a bíró­ság dön­té­se fel­leb­be­zés hiá­nyá­ban végleges.