Főoldal » Hírek » Letartóztatás alatt a nyolc külföldi állampolgárt csempésző magyar férfi - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a magyar fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint 2021. janu­ár 29-én és 31-én nyolc, Magyar­or­szág terü­le­tén ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó kül­föl­di állam­pol­gár­nak nyúj­tott segít­sé­get az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott azért, hogy az ország terü­le­té­re ille­gá­li­san érke­ző kül­föl­di­ek­nek az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­hez Nyugat-Európába való eljut­ta­tá­suk­kal segít­sé­get nyújt­son, a szerb határ köze­lé­ben őket a gép­jár­mű­vé­be fel­vet­te. A gya­nú­sí­tott a 2021. janu­ár 29-ei, négy sze­mély szál­lí­tá­sát köve­tő­en isme­ret­len meg­bí­zó­i­tól 400 eurót kapott. A 2021. janu­ár 31-ei, négy szír szál­lí­tá­sa során az M6-os autó­pá­lya 40-es kilo­mé­ter szel­vé­nyé­ben a rend­őrök ellen­őr­zés alá von­ták, így a cse­lek­ményt leleplezték.

A gya­nú­sí­tott a bűn­cse­lek­ményt a más ügy­ben kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés próba ideje alatt, vala­mint más bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt lát­szik elkö­vet­ni, így ala­po­san fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén újabb, sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, vele szem­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, 2021. már­ci­us 3-ig elren­del­te a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát, a bíró­ság dön­té­se ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fellebbezett.