Főoldal » Archív » Letartóztatás embercsempészés miatt

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 44 éves aradi férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki ked­den este öt török állam­pol­gárt akart átcsem­pész­ni a román-magyar hatá­ron Bat­to­nyá­nál.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a román állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott 2018. decem­ber 11-én 20 óra 30 perc körü­li idő­ben vagyo­ni haszon­szer­zés végett segít­sé­get nyúj­tott 5 török állam­pol­gár­nak ahhoz, hogy a román-magyar állam­ha­tárt Romá­nia felől a Bat­to­nya, Aradi út köz­úti határ­át­ke­lő­he­lyen enge­dély nél­kül, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel átlép­jék. A gya­nú­sí­tott a török állam­pol­gá­ro­kat az álta­la veze­tett kis­te­her­gép­ko­csi­ban kiala­kí­tott rej­tek­he­lyen elbúj­tat­ta, majd őket szál­lít­va lépett át a román-magyar állam­ha­tá­ron; cse­lek­mé­nyét a határ­át­lé­pés során vég­zett ellen­őr­zés fedte fel.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt, mert a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fenn­állt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elren­del­te.