Főoldal » Hírek » Letartóztatás embercsempészés szervezése miatt - FOTÓVAL és VIDEÓVAL - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a mai napon letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 45 éves román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, aki meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal, hogy a déli határ felől ille­gá­li­san az ország­ba érke­ző kül­föl­di­ek Auszt­ri­á­ba jut­ta­tá­sát szer­vez­te, mely­ben az ügy másik gya­nú­sí­tott­ja, egy 41 éves magyar állam­pol­gár­sá­gú nő segí­tet­te, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sá­ra az ügyész­ség szin­tén indít­ványt tett. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a román férfi uta­sí­tására szál­lí­tott egy teher­gép­ko­csi ülé­sek nél­kü­li pla­tó­ján huszon­hét fér­fit, két nőt és egy gyer­me­ket az az 51 éves elkö­ve­tő, akit a rend­őrök 2020. novem­ber 19-én dél­után Vár­pa­lo­ta kül­te­rü­le­tén állí­tot­tak meg, miköz­ben az ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba tartó sze­mé­lye­ket anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben a nyu­ga­ti határ felé fuva­roz­ta. A szál­lí­tást végző gya­nú­sí­tott a román férfi uta­sí­tásait követ­ve már az elfo­gá­sát meg­elő­ző napok­ban is szál­lí­tott ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket, hogy Nyugat-Európába jutá­su­kat segít­se. Szin­tén a román állam­pol­gár uta­sí­tá­sá­ra indult öt ille­gá­lis határ­át­lé­pő­vel Auszt­ria felé egy másik ember­csem­pész, akit a rend­őrök 2020 decem­be­ré­ben fog­tak el. A férfi beszer­ve­zé­sé­ben köz­re­mű­kö­dött a 41 éves magyar nő, aki az elkö­ve­tőt kife­je­zet­ten abból a cél­ból ismer­tet­te össze a román fér­fi­val, hogy a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben részt vegyen.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást az ügy­ben, mely­nek a szer­ve­zé­sé­vel, irá­nyí­tá­sá­val gya­nú­sít­ja a 45 éves román fér­fit, a magyar nőt pedig azzal, hogy a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez segít­sé­get nyúj­tott neki.

Az ügyész­ség a szökés-elrejtőzés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, vala­mint a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye miatt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­já­nál mind­két gya­nú­sí­tott egy hónap­ra tör­té­nő letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, amely­nek a bíró­ság helyt adott. A vég­zés a gya­nú­sí­tot­tak és a védő fel­leb­be­zé­se folytán nem végleges.

Az eljá­rás­hoz kap­cso­ló­dik, hogy Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség szin­tén indít­ványt tett annak a bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott három fér­fi­nak, köz­tük egy szlo­vák állam­pol­gár­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki­ket a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda az ember­csem­pész háló­zat fel­szá­mo­lá­sá­ra 2021. május 11-én haj­nal­ban, több hely­szí­nen lebo­nyo­lí­tott akció kere­té­ben vett őri­zet­be. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a szlo­vák állam­pol­gár és egyik magyar társa rend­sze­re­sen adott meg­bí­zást mig­rán­sok szál­lí­tá­sá­ra, gép­jár­mű­vek, jár­mű­sze­rel­vé­nyek átala­kí­tá­sá­ra, hogy azo­kon embe­re­ket lehes­sen elrej­te­ni, míg a har­ma­dik gya­nú­sí­tott a határ­kö­ze­li ingat­la­ná­nak ren­del­ke­zés­re bocsá­tá­sá­val segí­tet­te az ember­csem­pész tevé­keny­sé­get. Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság is egyet­ér­tett. A vég­zé­sek a gya­nú­sí­tot­tak fel­leb­be­zé­se miatt nem véglegesek.

A bűn­cse­lek­mény fel­de­rí­té­sé­ben a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat is aktí­van közreműködött.

A rend­őr­ség által kiadott – vide­ó­kat és fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó – köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/embercsempeszeken-utott-rajta-a-kr-nni