Főoldal » Hírek » Letartóztatás gumiabroncsok lopása miatt - korában publikált fotókkal

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett lopás bűn­tet­te miatt indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki tár­sa­i­val együtt Kapos­vár­ról Szé­kes­fe­hér­vár­ra ment autó­gu­mi­kat lopni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a kapos­vá­ri férfi három tár­sá­val együtt 2020. szep­tem­ber 21-ről 22-re vir­ra­dó éjsza­ka két autó­val Szé­kes­fe­hér­vár­ra uta­zott, és egy cég telep­he­lyé­ről közel száz autó­gu­mit és mint­egy húsz alu­fel­nit lopott el más­fél mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó összegben.

A gya­nú­sí­tot­tat a Fejér és Somogy megyei rend­őrök össze­han­golt akció kere­té­ben 2020. októ­ber 6-án őri­zet­be vették.

A gya­nú­sí­tott több­ször volt bün­tet­ve hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt, cse­lek­mé­nyét fel­té­te­les sza­bad­sá­ga hatá­lya alatt állva való­sí­tot­ta meg, így alap­pal fel­té­te­lez­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány alap­ján a férfi letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A vég­zés ellen a ter­helt és védő­je fellebbezett.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény és a fotók az aláb­bi lin­ken találhatók:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rovid-idon-belul-osszehangolt-akcioban-fogtak-el-a