Főoldal » Archív » Letartóztatás helyett bűnügyi felügyelet

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fel­leb­be­zett a médi­á­ban „az alvi­lág egy­ko­ri ban­ká­ra­ként” ismert vád­lott ügyé­ben, a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la által elren­delt eny­hébb kény­sze­rí­tő esz­köz helyett, ismé­telt letar­tóz­ta­tá­sa miatt.

A vád­lott ellen külö­nö­sen nagy kárt okozó, bűn­szer­ve­zet­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bün­te­tő­el­já­rás. A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék a 2017. júli­u­sá­ban kihir­de­tett nem jog­erős íté­le­té­ben meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott bűn­szer­ve­zet veze­tő­je­ként fuvar­szer­ve­ző cége­ket meg­té­veszt­ve - kami­o­nok átirá­nyí­tá­sá­val áru­szál­lít­má­nyo­kat jog­ta­lan meg­sze­rez­ve - több gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak oko­zott kárt, amely miatt 5 évi fegy­ház­ra ítél­te. Az íté­let sze­rint a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. Ügyész­sé­gi és védel­mi fel­leb­be­zé­sek alap­ján a bün­te­tő­ügy­ben másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la jár el.

Az íté­lő­táb­la a 2018. júli­us 30-án hozott vég­zé­sé­vel a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát meg­szün­tet­te, és a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el. A hatá­ro­zat sze­rint a vád­lott a kije­lölt laká­sát enge­dély nél­kül nem hagy­hat­ja el. A sza­bá­lyok betar­tá­sát a moz­gá­sát nyo­mon köve­tő elekt­ro­ni­kus esz­köz­zel, vala­mint rend­őr­jár­őr ellen­őr­zés­éve kell biz­to­sí­ta­ni. A táb­la­bí­ró­ság dön­té­se sze­rint ezek az intéz­ke­dé­sek az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sza­bá­lyai sze­rint a vád­lott jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sá­ra, és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kikü­szö­bö­lé­sé­re elégségesek.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség azon­ban a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­se cél­já­ból a vég­zés ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be, mivel a vád­lott kiter­jedt bűnö­zői kap­cso­la­tai, szé­les­kö­rű idegennyelv-ismerete, az Euró­pai Unió terü­le­tén és azon kívü­li orszá­gok­ban fenn­ál­ló üzle­ti és egyéb érde­kelt­sé­gei, kül­föl­di csa­lá­di kap­cso­la­tai vál­to­zat­la­nul szö­ké­sé­nek reá­lis veszé­lyét jelen­tik. Bűn­cse­lek­mé­nye­i­nek szer­ve­zett­sé­ge a bűn­is­mét­lés veszé­lyét is hordozza.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az elekt­ro­ni­kus nyom­kö­ve­tés  csök­ken­ti ugyan a szö­kés veszé­lyét, de meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra nem alkal­mas. A vád­lott elfo­gá­sá­ra 2015-ben nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján kül­föl­dön került sor, mivel az elle­ne indult bün­te­tő­el­já­rás­ban megszökött.

Az ügyész­ség véle­mé­nye sze­rint a vád­lott sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­nak eny­hébb kor­lá­to­zá­sa tovább­ra sem indo­kolt, ezért a letar­tóz­ta­tás ismé­telt elren­de­lé­sét indítványozta.

A kény­szer­in­téz­ke­dés ügyé­ben a Kúria határoz.