Főoldal » Hírek » Letartóztatás lett a családi betörésből – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy test­vér­pár és fia­tal­ko­rú uno­ka­öccsük letartóztatását.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak 2024. janu­ár 12-ére vir­ra­dó éjjel a kerí­tést meg­bont­va beju­tot­tak egy szé­csé­nyi telep­hely­re, ahol az egyik biz­ton­sá­gi kame­rát lapát­tal leütöt­ték, a mási­kat az ég felé for­dí­tot­ták, majd az iroda ajtó­ját több rúgás­sal beszakították.

Az épü­let­ből szer­szám­gé­pe­ket, egy érté­kes órát, egy fény­ké­pe­ző­gé­pet, egy mobil­te­le­font és több mint 1.700.000 forint kész­pénzt lop­tak el, és az épü­let elől eltu­laj­do­ní­tot­tak egy qua­dot is.

A lopás­sal mint­egy 3.800.000 forint, a ron­gá­lás­sal pedig  300.000 forint  kárt okoztak.

A három férfi ellen több bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van, ket­ten bün­tet­ve is vol­tak már.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja mind­há­rom férfi letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel. A bíró­ság vég­zé­sét a gya­nú­sí­tot­tak is tudo­má­sul vették.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény itt tekint­he­tő meg: 

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-nagy-fogasbol-nagy-bukas-lett

Az aláb­bi képen a gya­nú­sí­tot­tak által eltu­laj­do­ní­tott quad látható:

 

A képen a gyanúsítottak által eltulajdonított quad látható.