Főoldal » Hírek » Letartóztatás lopás miatt

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a vissza­eső fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a közel­múlt­ban köve­tett el betö­ré­ses lopást az egyik Nóg­rád megyei tele­pü­lé­sen.

A Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lya foly­tat nyo­mo­zást az ellen a 31 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki 2020 júli­us ele­jén a sér­tett házá­nak bejá­ra­ti ajta­ját betör­te, majd az ingat­lan egyik szo­bá­já­ból ello­pott tele­ví­zi­ót, okos­te­le­font és lap­to­pot, össze­sen 100.000 forint érték­ben.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta a bün­te­tett, vissza­eső férfi letar­tóz­ta­tá­sát, tekin­tet­tel arra is, hogy a bűn­cse­lek­ményt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el, úgy, hogy elle­ne a bíró­sá­gon és a rend­őr­sé­gen továb­bi eljá­rá­sok foly­nak.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.