Főoldal » Archív » Letartóztatás „varázsdohány” miatt

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 41 éves vész­tői férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki lakó­he­lyén áru­sí­tot­ta a „varázs­do­hányt”.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a mun­ka­nél­kü­li gya­nú­sí­tott 2018. év eleje óta vész­tői laká­sán több sze­mély­nek rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sü­lő kábí­tó hatá­sú sze­re­ket, ame­lye­ket isme­ret­len sze­mély­től vásá­rolt és pos­tán kapott meg. Még a házá­nál fel­újí­tá­si mun­ká­la­to­kat végző mes­tert is meg­kí­nál­ta „varázs­do­hánnyal”. A gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő bűnismétlő.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt azért került sor, mert alap­pal fel­té­te­lez­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a még ki nem hall­ga­tott tanú­kat befo­lyá­sol­ná, és így a bizo­nyí­tás ered­mé­nyét veszé­lyez­tet­né, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elrendelte.