Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozta a főügyészség a mórahalmi emberölés gyanúsítottjának

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a móra­hal­mi fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint szom­bat haj­nal­ban fia­tal­ko­rú test­vé­rét meg­öl­te Mórahalmon.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. janu­ár 4. nap­já­ra vir­ra­dó­ra itta­san fel­ke­res­te test­vé­rét a koráb­ban közö­sen lakott móra­hal­mi házuk­ban. A sér­tett egye­dül tar­tóz­ko­dott az ingat­lan­ban, majd miu­tán been­ged­te báty­ját, rövid szó­vál­tás után a gya­nú­sí­tott hátba szúr­ta őt egy kés­sel. Távo­zá­sa előtt az elkö­ve­tő, a nyo­mok eltün­te­té­se érde­ké­ben, a lakó­in­gat­lant, vala­mint a két mel­lék­épü­le­tet fel­gyúj­tot­ta. A lakó­in­gat­lan, a holt­test­tel együtt, és az egyik mel­lék­épü­let tel­jes mér­ték­ben kiégett. A másik mel­lék­épü­let­ben gyúj­tott tüzet a hely­szín­re érke­ző tűz­ol­tók eloltották.

Az ember­ölés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak oka és veszé­lye, vala­mint a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye okán tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­se iránt.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ja a Csong­rád Megyei Főügyész­ég irá­nyí­tá­sa mellett.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tan­dó ülé­sen fog dönteni.