Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozta a főügyészség a siklóernyős kábítószercsempésznek

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség ma indít­vá­nyoz­ta a járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­já­nál, hogy ren­del­je el annak a sze­ge­di fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki múlt hét csü­tör­tö­kön sik­ló­er­nyő­vel pró­bált meg Magyar­or­szág terü­le­té­re kábí­tó­szert csempészni.

A gyanú sze­rint a férfi 2018. augusz­tus 30-án, este 8 óra­kor, Tisza­szi­get magas­sá­gá­ban repült át a magyar-szerb hatá­ron moto­ros sik­ló­er­nyő­vel. A hatá­ron átlép­ve a jár­mű­vet a szán­tó­föld mel­let­ti erdő­be tolta, ott elrej­tet­te, majd gya­lo­go­san távo­zott. Később azon­ban vissza­tért azért, hogy magá­hoz vegye a koráb­ban össze­ké­szí­tett és egy tás­ká­ban elrej­tett, mint­egy 17 cso­mag, össze­sen 18 kg kábí­tó­szer­gya­nús anya­got. A kiér­ke­ző jár­őrök meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a gya­nú­sí­tott által becsem­pé­szett kábí­tó­szer mari­hu­á­na, mely­nek mennyi­sé­ge a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meghaladja.

A külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.