Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozta a főügyészség az élettársát megölő városföldi férfinek

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a város­föl­di fér­fi­nek, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2018. decem­ber 15-én reg­gel egy kés­sel meg­öl­te az élettársát.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az 55 éves férfi és 66 éves élet­tár­sa között már hosszú ideje konf­lik­tu­sok vol­tak és mind­ket­ten rend­sze­re­sen ita­loz­tak. Az élet­társ az utób­bi idő­ben két­szer is eltör­te a boká­ját, ami miatt legyen­gült és a moz­gá­sá­ban kor­lá­toz­va volt.

2018. decem­ber 15-én reg­gel a férfi és élet­tár­sa ismét vesze­ked­ni kezd­tek, ami­nek során a férfi az ágy­ban fekvő nőt egy boros­üveg­gel két­szer fejbe vágta, majd egy kés­sel mell­ka­son szúr­ta. A szú­rás miatt az élet­társ a hely­szí­nen meg­halt. A férfi ezután öngyil­kos­sá­gi szán­dék­kal a saját kar­ját is meg­vág­ta, a rend­őr­sé­get a férfi fia értesítette.

A nyo­mo­zók a fér­fit még aznap dél­előtt őri­zet­be vet­ték és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki. Ezt a bűn­cse­lek­ményt a tör­vény 10 évtől 20 évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ég 2018. decem­ber 16-án indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, ugyan­is a bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt tar­ta­ni kell attól, hogy a férfi sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a ható­sá­gok elől elszök­ne, elrej­tőz­ne. Ezen kívül az is meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott a kez­de­ti stá­di­um­ban lévő nyo­mo­zás során tanúk meg­fé­lem­lí­té­sé­vel vagy befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­né a bizo­nyí­tást, ami szin­tén a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indokolja.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ról a mai napon a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja fog dönteni.