Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozta az ügyészség a kecskeméti áruházi vadászfegyveres támadónak

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 75 éves fér­fi­nek, aki 2019. júli­us 24-én dél­után egy kecs­ke­mé­ti áru­ház üzle­té­ben volt élet­tár­sá­ra egy söré­tes lőfegy­ver­rel rá akart lőni.

A 75 éves férfi 2019. júli­us 24-én 16 óra körü­li idő­ben meg­je­lent volt élet­tár­sa mun­ka­he­lyén, egy kecs­ke­mé­ti áru­ház üzle­té­ben és a magá­val vitt, átala­kí­tott söré­tes lőfegy­ve­rét a nőre fogta. A nő a pult mögé bújt, eköz­ben egy az üzlet­ben tar­tóz­ko­dó férfi a táma­dó fegy­vert tartó kezét lefog­ta és dula­kod­ni kezd­tek. A nő a volt élet­tár­sa koráb­bi fenye­ge­té­sei miatt magá­nál tar­tott gáz­spray­vel pró­bál­ta a táma­dót lesze­rel­ni. Dula­ko­dás köz­ben a férfi egy nem cél­zott lövést adott le, a löve­dé­kek az üzlet­he­lyi­ség egyik pol­cá­ba csa­pód­tak, sze­mé­lyi sérü­lést nem okoz­tak.

A nyo­mo­zók a fegy­ve­res táma­dót előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták és őri­zet­be vet­ték.

A főügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, mert a vég­hez vinni meg­kí­sé­relt kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú, élet elle­ni bűn­cse­lek­mény hosszabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lye fenn­áll. Az élet­tár­si kap­cso­lat meg­szű­né­se által kivál­tott indu­lat­ra is figye­lem­mel tar­ta­ni kell attól, hogy tanúk meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná. A gya­nú­sí­tott a vele szem­ben zak­la­tás vét­sé­ge miatt koráb­ban indult nyo­mo­zás alatt követ­te el a mos­ta­ni bűn­cse­lek­ményt, ezért ese­té­ben a bűn­is­mét­lés  veszé­lye is reá­li­san fel­me­rül. Letar­tóz­ta­tá­sá­ról az ille­té­kes nyo­mo­zá­si bíró a mai napon dönt.