Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozta az ügyészség a szállásadója halálát okozó ásotthalmi férfinak - videóval

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak az ásott­hal­mi fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2018. júni­us 1. nap­já­ra vir­ra­dó­ra olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta szál­lás­adó­ját, hogy az bele­halt sérüléseibe. 

A gyanú sze­rint a férfi 2018. május 31-ről júni­us 1. nap­já­ra vir­ra­dó­ra közös ita­lo­zást köve­tő­en az ásott­hal­mi tanyás ingat­lan­ban az ágyá­ban fekvő szál­lás­adó­ját egy pezs­gős üveg­gel több­ször, köze­pes erő­vel fej­te­tőn ütöt­te. A fejet ért bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett kopo­nyá­ja betört, az agya zúzó­dott, vér­zé­ses folya­mat indult el, mellyel össze­füg­gés­ben lég­zé­si elég­te­len­ség is kiala­kult. A sér­tett a gya­nú­sí­tott által elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben kiala­kult sérü­lé­sek miatt a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja felé, a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re. A bűn­is­mét­lés veszé­lyét a főügyész­ség arra figye­lem­mel is fenn­áll­ni látja, hogy alig több mint egy hónap­pal a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en a gya­nú­sí­tot­tat nem jog­erő­sen vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélték.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ja a Csong­rád Megyei Főügyész­ség fel­ügye­le­te mel­lett. Az indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.

Az üggyel kap­cso­lat­ban koráb­ban köz­zé­tett rend­őr­sé­gi videó és fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/halalra-verte-ismeroset