Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozta az ügyészség a szegedi szurkálónak

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a sze­ge­di fér­fi­nek, aki a hét ele­jén egy bel­vá­ro­si pia­con szúr­ta meg ismerősét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2018. augusz­tus 7-én a kora dél­utá­ni órák­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett Sze­ge­den a Mars téri pia­con isme­rő­sé­vel, akit előbb meg­ütött, majd egy 8 cm penge hosszú­sá­gú kés­sel lábon szúrt. A gya­nú­sí­tott a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő­en a hely­szín­ről elfu­tott. A meg­szúrt férfi 8 napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A járá­si és nyo­mo­zó ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak 1 hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, figye­lem­mel arra is, hogy hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt a fér­fit a bíró­ság a tava­lyi év végén két ügy­ben is vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te. Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa a távol­tar­tás­sal vagy bűn­ügyi fel­ügye­let­tel nem biz­to­sít­ha­tó, indo­kolt a leg­sú­lyo­sabb bírói enge­dé­lyes kény­szer­in­téz­ke­dés elrendelése.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tan­dó ülé­sen fog dön­tést hozni.