Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozta az ügyészség az élettársát megölő nőnek

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a negy­ven­négy éves, sze­ge­di nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2017 máju­sá­ban meg­öl­te, majd elás­ta az élet­tár­sát.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő pár­kap­cso­lat­ban élt a sér­tet­tel, annak sze­ge­di ingat­la­ná­ban. A gya­nú­sí­tott és a sér­tett 2017 máju­sá­ban, pon­to­sab­ban nem ismert idő­pont­ban, ott­ho­nuk­ban össze­vesz­tek, dula­kod­ni kezd­tek, majd a gya­nú­sí­tott meg­ütöt­te és meg­foj­tot­ta a sér­tet­tet. Az elkö­ve­tő ezután a holt­tes­tet a kert­ben lévő gödör­be tette, és bete­met­te.

A gya­nú­sí­tott a sér­tett meg­ölé­se után a sér­tett másik ingat­la­ná­ban lakó bér­lő­nek azt mond­ta, hogy a sér­tett bör­tön­ben van és a bér­le­ti díj átvé­te­lé­re őt hatal­maz­ta fel. A gya­nú­sí­tott így a bér­lőt meg­té­vesz­tet­te, és 2018 júli­u­sá­ig 560.000,- Ft bér­le­ti díjat vett át jog­ta­la­nul.

Az ember­ölés bűn­tet­te és nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a Csong­rád Megyei Főügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt.

Az ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint annak a veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tá­si eljá­rást meg­ne­he­zít­het­né.

Az indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a mai napon dönt.