Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozta az ügyészség az idős sértettet kirabló nőnek

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy 80 éves sér­tet­tet rabolt ki.

A gyanú sze­rint a nehe­zen mozgó, 80. élet­évét betöl­tött sér­tett 2019. janu­ár 29-én a dél­előt­ti órák­ban vil­lany­mo­to­ros, három­ke­re­kű jár­mű­vé­vel köz­le­ke­dett Sze­ge­den. Mivel ész­lel­te, hogy a gya­nú­sí­tott az elha­la­dó gép­ko­csik­nak inte­get, meg­állt, ame­lyet kihasz­nál­va a gya­nú­sí­tott a jár­mű­be beha­jolt és a sér­tett figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va bele­nyúlt a nyi­tott álla­po­tú tás­ká­já­ba és meg­pró­bál­ta elven­ni pénz­tár­cá­ját. A gya­nú­sí­tott moz­du­la­tát látva a sér­tett meg­pró­bál­ta ezt meg­aka­dá­lyoz­ni, meg­fog­ta a gya­nú­sí­tott csuk­ló­ját, aki a pénz­tár­cát nem enged­te el, majd annak elvé­te­le és a mene­kü­lés érde­ké­ben a tás­kát rán­gat­ni kezd­te, a sér­tett arcát meg­kar­mol­ta. A gya­nú­sí­tott­nak ezzel sike­rült a sér­tett ellen­ál­lá­sát leküz­de­nie, a tás­ká­val és a pénz­tár­cá­val együtt elsza­lad­nia. Ezután a gya­nú­sí­tott a hely­szín köze­lé­ben a pénz­tár­cá­ban levő 30.000.-Ft-ot kivet­te, majd a pénz­tár­cát és a tás­kát eldob­va távozott.

A bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re. Az ügyé­szi indít­vány arra is hivat­ko­zott, hogy a nő bün­te­tett elő­éle­tű, négy alka­lom­mal állt már bíró­ság előtt és cse­lek­mé­nyét külö­nös vissza­eső­ként követ­te el.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja fog dönteni.