Főoldal » Hírek » Letartóztatását indítványozta az ügyészség egy 2001-es késelés gyanúsítottjának - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2001. ápri­lis 11-én egy kecs­ke­mé­ti tár­sas­ház előtt kés­sel több­ször meg­szúrt egy nőt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2001. ápri­lis 11-én, este egy kecs­ke­mé­ti tár­sas­ház­nál lévő hul­la­dék­gyűj­tő kon­té­ner­nél egy kés­sel ölési szán­dék­kal több­ször meg­szúr­ta egy nő mell­ka­sát és a nya­kát. A meg­ké­selt nő kia­bál­ni kez­dett, mire járó­ke­lők siet­tek a segít­sé­gé­re. A táma­dó­nak ekkor sike­rült elme­ne­kül­nie. A sér­tett a szú­rá­sok miatt rész­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de sze­ren­csé­re nem halt meg.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói több mint 20 év után, 2022. janu­ár 19-én elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a kése­lő fér­fit. A rend­őrök ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként és kez­de­mé­nyez­ték a letar­tóz­ta­tá­sát is.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mert a bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt alap­pal tar­ta­ni kell attól, hogy a férfi a ható­sá­gok elől meg­szök­ne, elrej­tőz­ne. Ezen kívül a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lye is indokolja.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja hol­nap, 2022. janu­ár 21-én fog dönteni.

Az ügy­ben kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és képek az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el: 20 év után fog­ták el – őri­zet­ben a gya­nú­sí­tott | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)