Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozza a főügyészség az újszülött gyermekét megölő tiszakécskei nőnek

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy tisza­kécs­kei nő letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. már­ci­us végén az élve szü­le­tett cse­cse­mő­jét meg­öl­te.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a tisza­kécs­kei nő 2019-ben álla­po­tos lett, de ter­hes­sé­gét a csa­lád­ja elől titkol­ta. A nő 2020. már­ci­us 24. és 26. között a tisza­kécs­kei ott­ho­ná­ban megszülte a gyer­me­ket, majd a fel­sí­ró kis­fiú lég­útjait szán­dé­ko­san elzár­ta, ami miatt az újszü­lött meg­halt. A nő a cse­cse­mő holt­tes­tét egy lakat­lan ingat­lan udva­rá­ban rej­tet­te el. Miu­tán a csa­lád­ta­gok tudo­mást sze­rez­tek a cse­lek­mény­ről, a csa­lád egyik isme­rő­se tett beje­len­tést már­ci­us 30-án a rend­őr­sé­gen.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói a nőt őri­zet­be vet­ték, és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt. A rend­őr­ség kez­de­mé­nyez­te a tet­tét beis­me­rő gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, ugyan­is a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge – 10 évtől 20 évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés - miatt tar­ta­ni kell attól, hogy a gya­nú­sí­tott a ható­sá­gok elől meg­szök­ne, elrej­tőz­ne.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dön­te­ni.