Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozza az ügyészség a fegyveres rablással gyanúsított fiatalkorúnak

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy tizen­hat éves fiú letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. feb­ru­ár 15-én haj­nal­ban riasz­tó­pisz­tollyal fenye­ge­tőz­ve akart kira­bol­ni egy kecs­ke­mé­ti taxist.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a taxis férfi 2020. feb­ru­ár 15-én, haj­na­li 1 óra előtt, egy kecs­ke­mé­ti busz­meg­ál­ló­ban vette fel a taxi­já­ba a fiút, akit Hel­vé­ci­á­ra kel­lett szál­lí­ta­nia. Ami­kor meg­ér­kez­tek a fiú lakó­he­lyé­re, a fiú kiszállt a taxi­ból, hogy a 4.300 forin­tos vitel­dí­jat magá­hoz vegye.

A fiú öt perc múlva ért vissza. Beszállt a taxi jobb első ülé­sé­re, majd egy töl­tet­len gáz-riasztó pisz­tollyal meg­fe­nye­get­te a taxist, a fegy­vert a sér­tett­re fogta és fel­szó­lí­tot­ta, hogy a pénz­tár­cá­já­ban lévő összes pénzt adja át. A sér­tett azon­ban a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get és kiszál­lí­tot­ta a fiút a taxi­ból. A fiú ezután zsák­mány nél­kül elsza­ladt a hely­szín­ről, a kiszál­lás során ott­hagy­ta a kabát­ját és a riasz­tó­pisz­tolyt is. A taxis férfi pénz­tár­cá­já­ban a cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor 40.000 forint volt.

A kecs­ke­mé­ti rend­őrök a fiút még feb­ru­ár 15-án dél­után elfog­ták, őri­zet­be vet­ték és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. A rend­őrök kez­de­mé­nyez­ték a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát is.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 2020. feb­ru­ár 18-án indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, ugyan­is a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt – öttől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés – tar­ta­ni kell attól, hogy a közép­is­ko­lá­ból elbo­csá­tott, az ide­jét főként csa­var­gás­sal töltő fiú a sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a ható­sá­gok elől meg­szök­ne, elrejtőzne.

A járá­si ügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon, 11 óra­kor fog dönteni.