Főoldal » Hírek » Letartóztatását indítványozta az ügyészség a három megyében elfogott drogdílereknek - rendőrségi videókkal és fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta annak a tizen­két drog­ke­res­ke­dő gya­nú­sí­tott­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket három megye rend­őrei a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont és a Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­re­mű­kö­dé­sé­vel egy össze­han­golt akció kere­té­ben vet­tek őrizetbe.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a drog­ke­res­ke­dők Kecs­ke­mé­ten, Szol­no­kon és Jász­ka­ra­je­nőn már hosszabb ideje, szer­ve­zet­ten árul­tak dro­go­kat több fogyasz­tó­nak. A gya­nú­sí­tot­tak jel­lem­ző­en „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű, etil-hexedront tar­tal­ma­zó dro­got árul­tak, ami 2021. janu­ár 1. óta kábí­tó­szer­nek minősül.

A rend­őrök 2021. júni­us 7-én, haj­nal­ban, egy össze­han­golt akció kere­té­ben ütöt­tek rajta a díle­re­ken. Az akci­ó­ban – ami Kecs­ke­mé­ten, Szol­no­kon és Jász­ka­ra­je­nőn össze­sen tizen­négy hely­szí­nen zaj­lott – a kecs­ke­mé­ti nyo­mo­zó­kon kívül Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyei rend­őrök, a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont egy­sé­gei és a Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ügyé­szei (össze­sen 200 hiva­ta­los sze­mély) is részt vettek.

A sike­res akció során össze­sen tizen­öt sze­mélyt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként, közü­lük tizen­ket­tőt – kilenc fér­fit és három nőt – őri­zet­be is vet­tek. A rend­őrök az elfo­gott díle­re­ket bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, illet­ve bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ják. A raj­ta­ütés során mint­egy 2 kg kábí­tó­szer­gya­nús anya­got, 4.600.000 forint kész­pénzt, autó­kat, éksze­re­ket és mobil­te­le­fo­no­kat is lefog­lal­tak. A rend­őrök kez­de­mé­nyez­ték az őri­zet­be vett gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát is.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát, mert a bűn­cse­lek­mé­nyek súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt alap­pal tar­ta­ni kell attól, hogy a ható­sá­gok elől meg­szök­né­nek, elrej­tőz­né­nek. Ezen kívül a cse­lek­mé­nyek szer­ve­zett­sé­ge miatt az is meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak a bűn­tár­sa­ik figyel­mez­te­té­sé­vel, a drog­fo­gyasz­tók befo­lyá­so­lá­sá­val vagy meg­fé­lem­lí­té­sé­vel veszé­lyez­tet­nék a bizo­nyí­tást. Végül a meg­él­he­té­sü­ket drog­ke­res­ke­dés­sel biz­to­sí­tó, rész­ben bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lye is indokolja.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon elren­del­te mind a tizen­ket­tő gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A nyo­mo­zá­si bíró dön­té­se két gya­nú­sí­tott ese­té­ben vég­le­ges, két gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban a védő nyi­lat­ko­za­tát kell bevár­ni, míg a többi nyolc gya­nú­sí­tott ese­té­ben a beje­len­tett fel­leb­be­zé­sek miatt másod­fo­kon a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni a letartóztatásokról.

A gya­nú­sí­tot­tak elfo­gá­sá­ról kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény fotók­kal és vide­ók­kal az aláb­bi­ak­ban érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/drogkereskedoi-halozatot-szamoltak-fel-harom