Főoldal » Archív » Letartóztatását indítványozza az ügyészség az orosi kettős emberölés gyanúsítottjának

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­za annak a gya­nú­sí­tott­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2019. augusz­tus 26. nap­ján két fér­fit lőtt le vadász­pus­ká­já­val Nyíregyháza-Oroson. 

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott házas­tár­sa érzel­mi kap­cso­lat­ba került a fia­ta­labb sér­tet­tel, ami­ről a gya­nú­sí­tott 2019 júli­u­sá­ban tudo­mást szer­zett. 2019. augusz­tus 26. nap­ján a gya­nú­sí­tott házas­tár­sa meg­je­lent a fia­ta­labb sér­tett csa­lá­di házá­nál, szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük. Ezt köve­tő­en az asszony a gya­nú­sí­tott tudo­má­sá­ra hozta a sér­tet­tel való szó­vál­tást, illet­ve közöl­te, hogy a sér­tett vele leke­ze­lő­en bánt. Erre a gya­nú­sí­tott a laká­sán magá­hoz vette az enge­déllyel tar­tott vadász­pus­ká­ját, majd vissza­ment a fia­ta­labb sér­tett házá­hoz. Ott előbb a gép­ko­csi­já­ban ülve cél­zott lövést adott le az udva­ron tar­tóz­ko­dó sér­tett­re, aki erre beme­ne­kült a házá­ba. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott kiszállt a gép­ko­csi­já­ból, majd az utcá­ról belőtt a lakó­ház ajta­ján keresz­tül, és elta­lál­ta a sér­tet­tet, aki a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott.

A lövé­sek zajá­ra kijött az utcá­ra a sér­tett édes­ap­ja, aki a szem­köz­ti ház­ban lakott. Az idő­sebb sér­tett fele­lős­ség­re vonta a gya­nú­sí­tot­tat, köz­tük szó­vál­tás ala­kult ki, majd a sér­tett hátat for­dí­tott a gya­nú­sí­tott­nak, és elin­dult a fia házá­hoz. Ekkor a gya­nú­sí­tott hátul­ról lelőt­te a sér­tet­tet, aki szin­tén a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A rend­őr­ség rövid időn belül elfog­ta a gya­nú­sí­tot­tat, aki beis­me­rő val­lo­mást tett.

Az aljas indok­ból, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt a tör­vény sze­rint élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó. Figye­lem­mel a bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és a kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ra, az ügyész­ség sze­rint indo­kolt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sa, mert sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén fenn­áll annak a veszé­lye, hogy a ható­ság elől elszök­ne, elrej­tőz­ne, a bün­te­tő­el­já­rás alól kivon­ná magát.

Az ügyész­ség ezért indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott egy hóna­pig tartó letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

Az ügy­ben a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2019. augusz­tus 28-án 9 óra­kor tart ülést, melyen dönt az ügyé­szi indít­vány­ról.