Főoldal » Archív » Letartóztatását követően, rejtett mobiltelefonon keresztül fenyegetőzött a soproni terhelt

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy pár­ral szem­ben, akik egy kábítószer-kereskedelem miatt indult bűn­ügy­ben úgy pró­bál­ták gya­nú­sí­tott tár­sa­i­kat ked­ve­zőbb val­lo­más­ra rábír­ni, hogy az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi - barát­nő­je segít­sé­gé­vel - mobil­te­le­fo­non keresz­tül fenye­get­te meg két társukat.

A vád­irat sze­rint a 33 éves férfi egy kábítószer-kereskedelem miatt indult bűn­ügy­ben került elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba, mely­nek gya­nú­sí­tott­ja – máso­kon kívül - ő maga is, vala­mint barát­nő­je is. Fog­va­tar­tá­sa során a vád­lott magá­nál tar­tott egy mobil­te­le­font, melyet eltitkolt.

2016  már­ci­u­sá­ban a ter­helt barát­nő­je Sop­ron­ban sétált és mobil­te­le­fon­ján keresz­tül fel­hív­ta az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő barát­ját, majd a beszél­ge­tés köz­ben meg­pil­lan­tot­ta gya­nú­sí­tott tár­sa­i­kat, egy fér­fit és egy nőt. Ekkor oda­lé­pett hoz­zá­juk és a készü­lé­ket átad­ta nekik.

Tele­fo­non keresz­tül ekkor a fog­va­tar­tás­ban lévő férfi szá­mon kérte a sér­tet­te­ket, ami­ért „fel­dob­ták őt a rend­őr­sé­gen”, majd ők és csa­lád­juk kiir­tá­sá­val fenye­get­te meg őket.

A fenye­ge­té­se­ket köve­tő­en a ter­helt a barát­nő­jét arra kérte, vegyen egy mobil­te­le­font az egyik sér­tett­nek azért, hogy őt a ter­helt a későb­bi­ek­ben is keres­ni tudja. Ez meg is történt.

A vásár­lást köve­tő­en a női vád­lott és a sér­tet­tek az utcán úgy vál­tak el, hogy a vád­lott a távo­lo­dó sér­tet­tek után kia­bált, majd a hát­ra­for­du­ló sér­tet­tek felé lőtt gáz­pisz­tollyal azzal a fel­ki­ál­tás­sal, hogy „Most a lábad­ba kel­lett volna lőnöm, de leg­kö­ze­lebb célba fog találni!”.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­cse­lek­mé­nyek minő­sí­tett ese­té­vel vádol­ja. Mind­két vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, mely kény­szer­in­téz­ke­dést más, a kábítószer-kereskedelemmel kap­cso­la­tos ügy­ben ren­del­ték el velük szemben.