Főoldal » Archív » Letartóztatásba került a békéscsabai rablás gyanúsítottja

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te annak a huszon­két éves gyu­lai fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint 2020. júni­us 18-án kira­bol­ta az egyik békés­csa­bai dohány­bol­tot.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. júni­us 18-án, 11 óra körül, meg­je­lent a Békés­csa­ba, And­rássy úton talál­ha­tó egyik dohány­bolt bejá­ra­ta köze­lé­ben, ahol egy boros­üve­get a jár­da­be­ton­hoz ütve össze­tört. Ezután a férfi bement a dohány­bolt­ba, ahol a törött üve­get az eladó nyaka-mellkasa irá­nyá­ba tart­va, a bevé­tel átadá­sát köve­tel­te. A sér­tett nem tett ele­get a köve­te­lés­nek, azon­ban a férfi a pult felett átnyúl­va kinyi­tot­ta a kasszát, és abból száz­negy­ven­ezer forint kész­pénzt kivett, majd elme­ne­kült a dohány­bolt­ból. Az eladó érte­sí­té­sé­re a hely­szín­re érke­ző rend­őrök rövid­del később a közel­ben elfog­ták a fér­fit, és elő­ál­lí­tot­ták.

A fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként. A cse­lek­ményt a tör­vény öttől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.

A bün­te­tett elő­éle­tű férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak kez­de­mé­nye­zé­sé­re azért került sor, mert a bűn­cse­lek­mény magas bün­te­té­si téte­le miatt tar­ta­ni lehet szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től. Meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő továb­bá az is, hogy sza­bad­lá­bon a bizo­nyí­tás befo­lyá­so­lá­sá­val a bün­te­tő­el­já­rás sike­rét veszé­lyez­tet­né.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te.