Főoldal » Hírek » Letartóztatásba került a betörő - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye - fotóval

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja elren­del­te annak a 32 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy szi­rá­ki ingat­lan­ba tört be, ahon­nan több száz­ezer Ft érték­ben tulaj­do­ní­tott el ingóságokat.

A férfi 2021. júli­us 15-én egy szi­rá­ki ingat­lan faka­pu­ját berúg­va jutott be az udvar­ra, ahon­nan egy 100.000 Ft érté­kű elekt­ro­mos tri­cik­lit lopott el, amit elrej­tett egy bok­ros területen.

Ezután vissza­ment és a ház ajta­ját is befe­szí­tet­te, onnan 470.000 Ft kész­pénzt, vala­mint műsza­ki cik­ke­ket, kar­órá­kat és éksze­re­ket vitt magával.

A nyo­mo­zó ható­ság az elekt­ro­mos tri­cik­lit lefog­lal­ta, így az vissza­ke­rül­he­tett a sértetthez.

A rend­őrök a for­ró­nyo­mos intéz­ke­dé­sek ered­mé­nye­képp beazo­no­sí­tot­ták és két órán belül elfog­ták az elkö­ve­tőt, akit őri­zet­be véte­le mel­lett lopás bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­tak meg.

Az ügyész­ség – a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – indít­ványt tett a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, jöve­de­lem­mel, mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­ző férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a nyo­mo­zá­si bíró egy hónap­ra el is rendelt.

A vég­zést az ügyész tudo­má­sul vette, a véde­lem viszont fel­leb­be­zést jelen­tett be, ezért a dön­tés még nem végleges.