Főoldal » Hírek » Letartóztatásba került a bűnügyi felügyelet szabályait többször megszegő fiatal - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a 20 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki három ízben szeg­te meg a bűn­ügyi fel­ügye­let szabályait.

A Bátony­te­re­nyei Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lya több rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás, és köz­ve­széllyel fenye­ge­tés miatt foly­tat nyo­mo­zást az ügy 20 éves, Mát­ra­ve­re­bély­ben élő gya­nú­sí­tott­ja ellen.

A férfi 2020. novem­ber 27-én este egy nyil­vá­nos tele­fon­fül­ké­ből fel­hív­ta a 112-es segély­hí­vó szá­mot, és azt közöl­te, hogy fel fogja rob­ban­ta­ni a rend­őr­sé­get. A keze­lő kér­dé­sé­re, misze­rint hogy hív­ják, nem vála­szolt, hanem bon­tot­ta a vona­lat. Köz­lé­se alkal­mas volt a köz­nyu­ga­lom meg­za­va­rá­sá­ra, és azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy köz­ve­széllyel járó ese­mény fenyeget.

2021. már­ci­us 10-én reg­gel egy mát­ra­ve­re­bé­lyi lakó­ház udva­rá­ról ello­pott egy talics­kát, de a sér­tett tet­ten érte, majd még aznap dél­után egy másik mát­ra­ve­re­bé­lyi ház ajta­ját befe­szí­tet­te, és onnan több doboz sört és ener­gia­italt, vala­mint 2 kilo­gramm kávét tulaj­do­ní­tott el.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a már­ci­u­si cse­lek­mé­nyei után elren­del­te a férfi bűn­ügyi fel­ügye­le­tét. Elő­ír­ta, hogy a beje­len­tett lakó­he­lyét enge­dély nél­kül nem hagy­hat­ja el, és elren­del­te, hogy a bűn­ügyi fel­ügye­le­tet a ter­helt moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­köz­zel ellen­őriz­ze a rendőrség.

A férfi a bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it júni­u­sig két­szer meg­szeg­te, emi­att a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 100.000 forint rend­bír­ság­gal súj­tot­ta. Ez sem tar­tot­ta azon­ban vissza az újabb sza­bály­sze­gés­től, 2021. júni­us 12-én késő este Mát­ra­ve­re­bély­ben egy segéd­mo­to­ros kerék­pár uta­sa­ként motorozott.

A nyo­mo­zó ható­ság ekkor a bűn­ügyi fel­ügye­let ismé­telt meg­sze­gé­se miatt őri­zet­be vette, majd a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. Az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te a letartóztatást.